ඩොලරය රුපියල් 300ට ඇද වැටේ…

ඇමරිකානු ඩොලරය හමුවේ ශ්‍රී ලංකා රුපියල අද දිනයේ තවදුරටත් ශක්තිමත් වී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු විනිමය අනුපාතිකය අනුව අද ඩොලරයක ගැනුම් මිල වන්නේ රුපියල් 307.36කි. විකුණුම් මිල රුපියල් 325.52කි.

මහජන බැංකුවේ ඩොලරයක ගැණුම් මිල රුපියල් 300.29 දක්වා පහළ වැටී තිබේ.

ඒ සමගම වෙනත් බැංකුද ඒ හා සමාන මිල ගණන්වලට ඩොලරයක් මිලදී ගනිමින් සිටියි.

මේ අතර විදේශ මුදල් මාරු කරන ස්ථානයන්හි ඩොලරයේ අගය රුපියල් 290 සීමාව දක්වා පහත වැටී ඇති අතර උණ්ඩුයෙල් වෙලදපල ඩොලර් ගණුදෙනු ඉතා මන්දගාමී ලෙස සිදු කරමින් සිටිති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + fourteen =