ඔබේ නව විදුලි ගාස්තුව බලන්න මෙතනින්…

නව විදුලි ගාස්තු ඉහළ නැංවීම මෙම පෙබරවාරි මාසයේ සිට ක්‍රියාත්මකය.

විදුලි පාරිභෝගිකයන් සඳහා භාවිතා කරන ඒකක ප‍්‍රමාණය අනුව මෙම විදුලි ගාස්තු වැඩි කර තිබේ.

ඒකක ගණන අනුව විදුලි ගාස්තු වැඩි වන ආකාරය මෙතනින්…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − ten =