ගැබ්බර බිරිද කරේ තියාගෙන කිලෝ මීටර් 22ක් පයින් ගිය සැමියාව බිරිද විසින් අත්හැර යයි

මහ ගං වතුරේ 22km ක් ගැබිනි බිරිද ඔසවාගෙන ගිය පියා අද දියනිය සමග තනිවෙලා .. අපි හැමෝම එදා ඒ කතාව අගය කලා.ඒත් අද හැම තැනින්ම ලැබුනු තෑගි මුදල් ටිකත් අරගෙන එයා වෙන කෙනෙක් එක්ක පැනල ගිහින් .අද අපිට මොකක්ද මේ වෙලා තියෙන්නෙ ඇයි අපි අපි වෙනුවෙන් හිටපු අපි වෙනුවෙන් කැප කිරීම කල අයව රිද්දන්නේ..අපිට බැරිද කලගුණ සලකන්න,අපිට බැරිද අපේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් කැප කිරීම් කරන්න. අපි වෙනස් වෙමු අපි වෙනස් උනේ නැත්නම් මේ රට වෙනස් කරන්න අපිට අමාරු වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven − three =