ශලනිගේ සහ නිහතගේ ARTISTS EVENT එකේ නිල ජායාරූප එකතුව මෙන්න

ශලනි තාරකාගේ විවාහය ඉතාමත් ලස්සනට පසුගියදා පැවැත්වුනානේ.

උත්සව කිහිපයකින් පැවති එම විවාහ උත්සවයේ තොරතුරු  අපි විසින් ඔබ වෙත ගෙන ආවේ සුවහසක් ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉල්ලීම මතයි.

සම්මානලාභී තරුණ නිලියක් වුණ ශලනිගේ රසික රසිකාවියන්ට එය ඉතාමත් සතුටුදායක ආරංචියක් වුනා.

ඉතින් ඊයේ ශලනි සහ ඔහුගේ ආදරණීය සැමියා වන නිහතගේ Bollywood Themed එකට කරපු Artists Event එක තිබිලා තියෙනවා.

අපේ රටේ ජනප්‍රිය කලා තරු රැසක්ම එයට සහභාගී වෙලා තිබුණේ මෙහෙමයි.

May be a black-and-white image of 4 people, henna, people smiling and wedding

May be an image of 1 person, wedding, dais and text
May be a black-and-white image of 2 people, wedding and dais
May be an image of 4 people and people smiling
May be an image of 9 people and wedding
May be an image of 3 people, people smiling and text
May be an image of 6 people and wedding
May be an image of 2 people, wedding and text
May be an image of 5 people, people smiling and wedding
May be an image of 3 people, henna, people smiling and wedding
May be an image of 3 people, people smiling and wedding
May be an image of 6 people and wedding
May be an image of 1 person and smiling
May be an image of 4 people and people smiling
May be a black-and-white image of 3 people, saxophone, violin, clarinet and trumpet
May be an image of 4 people and people smiling
May be an image of 1 person and smiling
May be an image of 10 people and wedding
May be an image of 11 people and wedding
May be an image of 8 people, henna, wedding cake and wedding
May be an image of 7 people, suit, dais and wedding
May be an image of 4 people, dais, wedding and text
May be an image of 11 people, dais and wedding
May be an image of 11 people, suit, dais and wedding
May be an image of 12 people, dais, wedding and text
May be an image of 13 people, henna and wedding
May be an image of 6 people, people smiling and wedding
May be an image of 7 people, henna and wedding
May be an image of 5 people, people dancing, people smiling, lighting and wedding
May be a black-and-white image of 10 people, henna and wedding
May be an image of 4 people, henna, people smiling and wedding
May be an image of 5 people, people smiling, wedding and text
May be an image of 4 people, people smiling and wedding
May be an image of 4 people, lighting and wedding
May be an image of 7 people, people smiling, people dancing and wedding
May be an image of 5 people, henna and wedding
May be an image of 6 people, people smiling and wedding
May be a black-and-white image of 6 people, henna, people smiling, wedding and text
May be an image of 2 people, people smiling and wedding
May be an image of 4 people and dais
May be an image of 3 people, people smiling, table and wedding
May be an image of 2 people, people smiling and wedding
May be an image of 5 people and wedding
May be an image of 8 people, henna, wedding and fireworks
May be an image of 6 people, people smiling and wedding
May be an image of 7 people, people smiling and wedding
May be an image of 2 people, people smiling and wedding

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × two =